Resultat- eller balansefokus i regnskapsføringen?

Arnfinn Blom / april 10, 2018
Arnfinn Blom

Andelen immaterielle eiendeler vil øke som følge av den nye økonomien, men det er uenighet om hvordan regnskapsføreren bør behandle det.

blogg immaterielle eiendeler

Terje Heskestad tilhører tilhengerne av resultatfokus i debatten medan Hans Robert Schwenke (til høyre) tilhører tilhengerne av balansfokus i regnskapsføringen. 

- Det er et minefelt av en debatt rundt hvilket fokus man skal ha. Mange har balansefokus, men jeg er mer opptatt av resultatet, sier dosent og head of education ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder Terje Heskestad.

Han tilhører tilhengerne av resultatfokus i debatten, og mener vi ikke trenger den nye regnskapsloven som har vært under utarbeidelse en stund.

Han mener for mange regnskapsførere har fokus på detaljer og regelrytteri. Det er langt viktigere mener Heskestad, hvordan du kan bruke regnskap til verdiskapende aktiviteter. Det er hva regnskapene skal brukes til som bør ligge til grunn for føringen.

- Mange er mer opptatt av å oppfylle alle detaljene i en standard og glemmer å vurdere hvor relevant informasjonen er. Du finner ikke svarene i detaljene, sier Heskestad og fortsetter.

Hvorfor tjener de penger?

- Jeg mener regnskapsførere i langt større grad bør stille spørsmål om hva som gjør at et selskap tjener penger, hvordan de har gjort det tidligere og hvordan de skal tjene penger fremover. Det er informasjonsverdien i regnskapene som er viktig, men alt for mange er opptatt av de små detaljene.

Han mener regnskapsførere i langt større grad bør engasjere seg i verdivurderinger, og i spørsmål om immaterielle kostnader skal balanseføres eller ikke.

I spørsmål om verdsettelsen av immaterielle eiendeler mener han at alt for mange er for konservative når det kommer til balanseføring.

- Selskaper som går godt har en tendens til å kostnadsføre utviklingsressursene snarere enn å balanseføre dem. Telenor er et godt eksempel. Selv om de skriver i notene at utviklingen av et produkt vil gi inntekter, er det ikke med i balansen. Det blir kun kostnadsført, sier Heskestad.

Strenge regler

Han tror mye av årsaken ligger i at reglene rundt dette er veldig strenge. Bakgrunnen er at myndighetene ønsker å unngå at selskaper balansefører ting som overhodet ikke hører hjemme der, men konsekvensen blir også at mange som burde økt balansen, ikke gjør det.

Riktig verdifastsettelse og føring av immaterielle eiendeler er vel så viktig for vanlige aksjeselskaper som det er for børsnoterte selskaper. Børsselskapene skal følge IFRS-standarden, men Heskestad mener det ikke er så stor forskjell for de unoterte.

- Det påvirker egenkapitalen for alle disse selskapene, sier han.

Med fremveksten av den nye økonomien, hvor digitalisering er et viktig aspekt, vil andelen immaterielle eiendeler øke. Det er flere tjenester og produkter som baserer seg på apper, programvare eller annen teknologi som må verdsettes på en annen måte enn mer tradisjonelle produksjonsmidler.

- Generelt vil det medføre at balansene blir lavere, men jeg mener dette ikke er det mest problematiske. Det er resultatregnskapet som er viktigst når man skal verdsette et selskap. Dessuten er det kunnskap vi skal leve av i Norge fremover, og da blir immaterielle rettigheter sentralt, sier Heskestad. 

Virkelig verdi ved oppkjøp

Det er i møte med et marked at de immaterielle eiendelene får sin virkelige verdi. Kan du ikke knytte det opp mot et marked, har du ingen prising av eiendelen.

- Kundelister, patenter, teknologiutvikling og lignende, finner du ikke i balansen til veldrevne selskaper, og bokført egenkapital er derfor undervurdert, sier Heskestad.

Den virkelige verdien finner du først når du selger rettighetene.

- En kjøper vil balanseføre dette til markedsverdi. Da blir det virkelige verdier i balansen, sier Heskestad.

Han mener det er best å følge prinsippet om at eiere ikke skal spekulere i verdiene i egne regnskaper. Det kan være ønskelig å oppjustere verdiene når man lykkes med selskapet, men dette er fakta Heskestad mener man bør overlate til notene og til investorene å spekulere i verdien.

- Heller ikke analytikerne ønsker at selskapene skal spekulere i verdien på egne immaterielle rettigheter. Når det kommer til bankene kan de i større grad spørre om disse forholdene i konkrete møter med selskapene, sier Heskestad.

Kun en teoretisk debatt

Hans Robert Schwencke er professor ved Handelshøyskolen BI på Institutt for rettsvitenskap og styring. Han tilhører tilhengerne av balansefokus i regnskapsføringen. Der Terje Heskestad er glad for at arbeidet med en ny regnskapslov er strandet i byråkratiet, mener Schwencke det er på tide  ferdigstille loven, og at Norge i enda større grad tilpasser seg internasjonal standard.

- Den norske reguleringen av immaterielle eiendeler er allerede veldig lik den internasjonale standarden i IFRS. Jeg anser debatten mer som en teoretisk innfallsvinkel til faget, sier Schwencke.

Han mener fordelen med balansefokus er at selskaper blir lettere å sammenligne med hverandre internasjonalt.

- Det blir mindre uklarheter med balansefokus. Det er mye større grad av skjønn og fleksibilitet i spørsmålet rundt immaterielle eiendeler når man har resultatfokus som utgangspunkt, sier Schwencke.

Han trekker frem et eksempel for å belyse forskjellen. En bedrift flytter fra Hønefoss til Oslo for å komme nærmere markedet, og tror deg vil resultere i økt salg og inntekter. Skal da flyttekostnadene balanseføres, eller kostnadsføres?

- For oss med balansefokus er det opplagt at flyttekostnadene skal kostnadsføres. Har du resultatet som utgangspunkt vil dette kunne balanseføres, sier Schwencke.

Han mener norsk lovgivning og standarder i utgangspunktet er resultatorientert, men at det i praksis er blitt tilpasset IFRS i stor grad.

- Forskjellen mellom de to innfallsvinklene er at vi er mer internasjonalt orientert. De er mindre opptatt av regulering og ønsker ikke den nye loven, sier professoren.

 

Last ned

Hvordan vil fremtiden for regnskapsbransjen se ut? Last ned gratis guide!

Regnskapskontor, Digitalisering, Regnskap, resultat, balans