Hvordan unngå erstatningsansvar som styremedlem

Arnfinn Blom / mars 8, 2018
Arnfinn Blom

Det kan være gode grunner til å takke ja til en styreplass i et aksjeselskap, men pass på så du slipper å bli økonomisk ansvarlig for tap.

styreansvar.jpg

Frank Aase fra Brækhus Advokatfirma DA. 

Frank Aase er partner i selskapet Brækhus Advokatfirma DA hvor han leder avdelingen for selskapsrett og finans. Han har mye erfaring fra saker som handler om styremedlemmers erstatningsansvar i aksjeselskaper, og her gir han gode råd til hvordan du kan unngå å måtte dekke tap av egen lomme.

- En grunnleggende feil mange gjør er at de ikke skjønner hvilken rolle de går inn i når de takker ja til en styreplass. Uavhengig av hvor stort et aksjeselskap er, er det de samme reglene som gjelder, sier Aase.

Det finnes eksempler på styremedlemmer som er blitt dømt til å betale titalls millioner kroner i erstatning. De fleste tilfeller er mindre, men du må ta de samme forholdsreglene.

- I store norske selskaper er det gjerne etablert gode rutiner og kontrollmekanismer, men i mindre selskaper kan det være annerledes, sier Aase.

Regnskapsførere blir spurt

Han forteller at mange finner det smigrende å bli spurt om å ta en styreplass, men de reflekterer for lite over ansvaret.

- Regnskapsførere er en gruppe som ofte blir spurt om å fylle en slik rolle. De kan jo mye om økonomi og regnskap, og det kan være nyttig for et selskap å knytte til seg denne kompetansen, sier Aase.

Et godt utgangspunkt for å få en oversikt over hvilke plikter og hva slags ansvar man faktisk har, er å lese aksjeloven. Du får like fullt ikke en total oversikt her, og det er krevende å sette opp en uttømmende liste. Prinsippet om lojalitet i kontraktsforhold er en slik ulovfestet plikt som kan medføre erstatningsansvar.

styreansvar i aksjeselskaper .jpg

- Veldig forenklet så pleier jeg å dele dette inn i en pyramide med tre deler. Fra selskaper som er i en sunn økonomisk situasjon, til selskaper som sliter økonomisk og til slutt de som må vurdere om selskapet skal begjære oppbud eller ikke, sier Aase.

Kravene skjerpes

Et styremedlems plikter og krav til årvåkenhet og kontroll skjerpes om selskapet opplever økonomiske vanskeligheter. Er driften sunn, egenkapitalen er solid og alt tyder på at det vil fortsette på samme måte i tiden som kommer, holder det kanskje at du tar en grundigere sjekk av at egenkapitalen er forsvarlig ved årsoppgjøret én gang i året.

Endringer i selskapet eller markedet kan gjøre det nødvendig med hyppigere kontroll. Er det tegn som tyder på at likviditeten er svak, egenkapitalen kan bli redusert eller andre krevende situasjoner som kan oppstå, må du være mer årvåken. Det er viktig at du som styremedlem blant annet har forsikret deg om at selskapet har gode kontrollrutiner, forsvarlige regnskapsrutiner og at selskapet drives forsvarlig.

Kanskje må du gjøre egne vurderinger av om egenkapitalen er forsvarlig, at verdivurderinger virker korrekte og at informasjonen fra daglig leder stemmer med virkeligheten.

- Om selskapet du er styremedlem i har økonomiske utfordringer kan det være lurt å søke bistand fra en advokat for å forsikre deg om at du vet hva som kreves av deg, og at du har gjort det du skal, sier Aase.

Vær formell og skriftlig

Et grunnleggende godt råd er at det med fordel kan være større fokus på formelt og dokumentert styrearbeid og tettere oppfølging. Ta notater i møtene, sørg for at styremøtene protokollføres og at de ulike prosessene er godt dokumentert. Da kan du spare store summer, eller slippe unna lange dager i en rettssal.

- Det er ofte vanskelig å huske detaljer langt tilbake i tid. I en tvistesak vil notater som er tidsnært hendelsene være av stor betydning. Det kan redde deg ut av en vanskelig situasjon, sier Aase.

Om selskapet har så store økonomiske problemer at det er spørsmål om videre drift og begjæring om oppbud er et alternativ, da stilles det enda strengere krav til styremedlemmene.

- Da holder det ikke med styremøter over kaffemaskinen, og å sjekke økonomien kun ved årsoppgjøret. Da må man sørge for å holde seg oppdatert til enhver tid, sier Aase. Styret må løpende vurdere hvorvidt det foreligger en oppbudsplikt om selskapet er i en insolvenslignende situasjon.

styreansvar i aksjeselskap.jpg

Frank Aase mener du kan slippe unna lange dager i en rettssal med og ta notater i møtene.

I selskaper som har så store økonomiske utfordringer er gjerne situasjonen litt uoversiktlig. Det er aldri svart eller hvitt og selskapet lever i en gråsone. Restruktureringen i Norske Skog kan være et godt eksempel. Der ble det holdt hyppige styremøter for at styret til enhver tid skulle ha oversikt over selskapets økonomiske situasjon og påse at de ikke drev på kreditorenes regning. Selv da var det krevende.

Flere kan kreve erstatning av deg

Som styremedlem kan du blant annet bli erstatningsansvarlig overfor aksjonærene, leverandørene, offentlige myndigheter eller andre kreditorer. Vi ser også flere ganger at konkursbo fremmer erstatningskrav mot tidligere styremedlemmer.

Likevel skal man som styremedlem huske at det ikke er automatikk i at det blir personlig ansvar for styremedlemmer. For å bli økonomisk erstatningsansvarlig må tre kriterier være oppfylt.

  • Du må ha opptrådt uaktsomt, enten ved å foreta feil, eller ved unnlatelse av å oppfylle dine plikter som styremedlem.
  • Det må være et dokumentert økonomisk tap.
  • Det må være en årsakssammenheng mellom forpliktelsen du har overtrådt og det økonomiske tapet.

- Er ikke alle tre vilkårene oppfylt så vil du ikke være erstatningsansvarlig, sier Aase.

Her er det mange som glemmer å sannsynliggjøre at det faktisk er en årsakssammenheng mellom tapet og ansvarsgrunnlaget.

- Ville tapet ha oppstått dersom styrets erstatningsbetingende handling eller unnlatelse tenkes bort? Om så er tilfelle, da vil du i utgangspunktet ikke være erstatningsansvarlig, sier Aase.

Kravet om årsakssammenheng og økonomisk tap kan være bevismessig utfordrende for den som fremmer krav mot styret.

- Du må vite hvilke avgjørelser du er med på å ta og du bør dokumentere det. Hvis du kan vise til hvilke vurderinger du gjorde, og hvorfor det valget styret tok var forsvarlig, kan det bli vanskeligere å henge erstatningsansvaret på deg, sier Aase.

Grensen for hvor detaljert styret må gå til verks avhenger av hva som er nødvendig for å oppnå kontroll. Du kan forsikre deg mot dette, men har du forsømt pliktene dine kan du i verste fall ende opp med å måtte dekke det av egen lomme uansett. Det er viktig å gjøre seg kjent med forsikringsvilkårene når det gjelder krav til styrearbeidet og hvilke ansvarsbegrensninger er som gjelder. Ved eventuelle brudd på vilkårene risikerer styremedlemmet avkortning eller regresskrav fra forsikringsselskapet. For eksempel dersom aksjeloven ikke er overholdt.

I vanskelige økonomiske tider det mange som forsøker seg med krav mot styrer etter å ha tapt penger. Da blir spørsmålet om tapet ville kommet uavhengig av styrets handlinger. Ofte kan det ende med at deler av tapet er styrets ansvar, og sviktende markeder og andre årsaker må ta deler av ansvaret.

Det kreves ikke spesiell fagkunnskap for å være styremedlem, men styremedlemmet bedømmes etter en objektiv norm, altså hva som vanligvis vil kunne kreves av et normalt forsvarlig styremedlem. Manglende evne, vilje eller forutsetninger for å utføre sine plikter er ikke nok til å fritas fra ansvar.

- Du har ansvar for å holde deg selv tilstrekkelig informert om situasjonen i selskapet. Også «passive styremedlemmer» kan bli erstatningsansvarlig, forteller Aase.

Er selskapet i en veldig krevende økonomisk situasjon er det viktig å være åpen om dette. Inngås det store kontrakter, eller gjøres store kostbare innkjøp, i en situasjon hvor selskapet egentlig ikke har penger til å betale, kan styret bli erstatningsansvarlig. Parter som inngår kontrakt skal informere hverandre gjensidig om forhold av betydning for kontraktsforholdet. Her må man huske å opptre lojalt mot sine kontraktsparter.

- Om du får et krav mot deg så anbefaler jeg å gi det et skikkelig tilsvar. Dokumenter hva du har gjort, begrunn avgjørelsene dine og forklar situasjonen nøye. Da kan du kanskje forhindre at motparten ønsker å gjøre deg

Last ned gratis guide!

Sånn unngår du erstatningskrav mot deg som styremedlem

FB-Sann-unngar-du-erstatningskrav-mot-deg-som-styremedlem.png

 

Styremedlem, Ertstatningsansvar, Business, Aksjeselskap