Yrityksen talouden raportointi

Piia Similä / 05.3.2020
Piia Similä

fb32_1200x630 (1)Mitkä ovat yrityksenne taloushallinnon ja talouden raportoinnin muodot? Mikä taloushallinnon prosesseissa toimii, missä on vielä kehittämistä? Toimiiko laskutuskierto tehokkaasti? Saatteko riittävästi oikea-aikaista tietoa kassavirtatilanteesta? Hyödynnättekö automaatiota kaikissa mahdollisissa vaiheissa, jotta prosessit ovat kustannustehokkaita, luotettavia ja läpinäkyviä?

Yrityksen taloudenhallinnassa olennaista on saada riittävästi reaaliaikaista tietoa talouden tilasta. Oikeat, tämän hetkiset luvut ovat perusta päätöksille, mutta yhtä lailla selkeiden raporttien merkitys korostuu paitsi päätöksenteon tukena, myös esimerkiksi silloin, kun yritys hankkii ulkopuolista rahoitusta ja neuvottelee sen ehdoista, raportoi sijoittajilleen tai tekee investointipäätöksiä. Yritykset, joiden taloushallinnossa hyödynnetään automaatiota, saavat taloustietoa tarvittaessa ajasta ja paikasta riippumatta silloin, kun sitä tarvitaan. Taloushallinnon järjestelmästä haetut raportit pohjatuvat ajan tasalla olevaan tietoon, ja niiden hyödyntäminen on monipuolista ja nopeaa, kun raporteilta on mahdollisuus porautua tarvittaessa aina tositetasolle saakka.

Ulkoinen ja sisäinen raportointi

Ulkoisella raportoinnilla yritys täyttää lakisääteisiä velvollisuuksiaan. Se alkaa pääkirjanpidon ja tilinpäätöksen luvuista, ja taloustietoja raportoidaan eteenpäin esimerkiksi verottajalle. Yleisimpiä ulkoisia raportteja ovat tuloslaskelma ja tase, yhtä lailla viranomaisilmoitukset.

Sisäinen raportointi tukee yrityksen johtoa, ja sen merkitys nopeasti muuttuvassa maailmassa korostuu yhä enemmän. Sisäinen raportointi toimii yrityksen talousohjauksen tukena, ja siinä seurataan paitsi talouden tilaa ja myös luodaan ennusteita ja seurataan yrityksessä määriteltyjä strategisia mittareita. Talousohjaukseen sisältyy yleensä sisäinen talousraportointi, kuukausiraportointi ja budjetointi. Sisäisillä raporteilla voidaan raportoida esimerkiksi kustannuksia, myyntilukuja tai kannattavuutta dimensioittain.

Sisäinen raportointi on yhteistyötä parhaimmillaan. Siinä pelkkä talousyksikön raporttien luominen ei auta pitkälle, vaan raporttitarpeiden on tultava liiketoiminnasta, jotta mitataan oikeita, liiketoiminnalle relevantteja asioita. Raportointi ei myöskään ole kerralla kuntoon -tyyppinen hanke, vaan jatkuva prosessi, jonka tulee seurailla liiketoiminnan kehitystä ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Kun raporttien tunnuslukuja määritellään, on tärkeää pohtia huolellisesti tavoitearvot. Mikä on hyvä taso, missä kohtaa vaaditaan korjaavia toimenpiteitä? Raporttien tulee ennen muuta näyttää lukijalleen poikkeamat selkeästi verrattuna ennusteisiin ja aiempiin toteumalukuihin. Jatkuvasti seurattavien raporttien rinnalle tarvitaan toisinaan pikaisesti tiettyyn tilanteeseen luotu raportti, joka joudutaan usein muodostamaan manuaalisesti poikkeustilanteessa. Näiden erikseen tiettyihin tilanteisiin luotujen raporttien tilannetta kannattaa seurata. Jos samaa, erikseen luotavaa raporttia tarvitaan kovin usein, kannattaa se lisätä vakioraporttien joukkoon. Säästyy aikaa ja manuaalisia työvaiheita.      

Millaisia sisäisiä raportteja kannattaa seurata?

Sisäisten raporttien tarve vaihtelee totta kai liiketoiminnan mukaan ja lähtee liikkeelle aina sen omista lähtökohdista. Monia hyödyttävät esimerkiksi

  • myyntilaskutukseen liittyvät raportit, kuten myynnit tuotteittain, asiakkaittain tai myyjittäin tai yhtä lailla vaikkapa maakohtaiset myynnit
  • ostolaskutukseen liittyvät raportit, kuten myöhästyneet maksusuoritukset, erääntyneet laskut tai ylipäänsä ostolaskujen ja saatavien määrä
  • ostoreskontraan liittyvät raportit, kuten avoimien ostolaskujen määrä yhteensä tai toimittajien mukaan jaoteltuna
  • myyntireskontraan liittyvät raportit, kuten avointen myyntilaskujen määrä
  • matka- ja kululaskuihin liittyvät raportit, kuten matkapäivien määrä ja matkojen määränpäät, matkakustannukset.

Yllä oleva lista ei ole kaikenkattava, vaan vain pieni silmäys sisäisen laskennan mahdollisuuksiin. Hyvin laadituilta ja tarkoituksenmukaisilta raporteilta yrityksen päättääjät näkevät nopeasti, jos yrityksen taloushallinnon kokonaisuudessa tapahtuu jotain poikkeavaa. Hyvä raportti näyttää nämä poikkeamat ensisilmäyksellä ja mahdollistaa sen, että niihin päästään porautumaan tarkalla tasolla tarpeen tullen.

Tutustu raportointiin

Millainen on hyvä raportti? Mitä eroa on sisäisellä ja ulkoisella raportoinnilla? Mitä raporteilta kannattaa seurata? Tutustu maksuttomaan Yrityksen talouden raportointi -oppaasemme. 

Lataa opas »

Johtaminen ja raportointi