Yrityksen tärkeimmät tunnusluvut

Piia Similä / 26.3.2020
Piia Similä

fb31_1200x630Yrityksen tärkeimmiksi talouden tunnusluvuiksi nostetaan useimmiten kova kolmikko: vakavaraisuus, kannattavuus sekä maksuvalmius. Mitä tunnusluvut kertovat ja miksi niitä kannattaa seurata nyt erityisen tarkasti haastavassa markkinatilanteessa?

Vakavarainen yritys selviää pitkällä aikavälillä

Vakavaraisuudella eli soliditeetilla tarkoitetaan yrityksen tervettä rahoitusrakennetta, joka takaa yrityksen mahdollisuuden selvitä pitkäaikaisesti taloudellisista velvoitteista. Vakavaraisuus sisältää tappion sietämiskyvyn, samoin sen, millaisia mahdollisuuksia yrityksellä on kasvattaa velkaansa.  

Yksi vakavaraisuuden tunnusluvuista on omavaraisuusasteprosentti, muita esimerkiksi suhteellinen- tai nettovelkaantumisaste prosenttina. Omavaraisuusaste saadaan laskettua varojen ja oikaistun taseen loppusumman (josta vähennetty jo tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut) osamääränä. Hyvän omavaraisuusasteprosentin määritellään usein liikkuvan 35-55 %:n välillä.

Kannattavalla yrityksellä tuotot ovat kuluja suuremmat

Kannattavuus on yrityksen toiminnan jatkuvuuden edellytys. Se on karkeasti ottaen yrityksen tulojen ja kulujen vertaamista toisiinsa. Kannattava yritys tuottaa voittoa, heikosti kannattava tappiota samalla pääomaansa syöden. Liiketoiminnan voitto tai tappio ovat tunnettuja kannattavuuden alle kuuluvia käsitteitä.

Erilaiset kateprosentit, esimerkiksi myynti- tai käyttökateprosentit, yhtä lailla esimerkiksi sijoitetun pääoman tuottprosentti ovat kannattavuuden mittareita. Katemittareilla tarkoitetaan toteuman vertaamista liikevaihtoon, sen sijaan tuottomittareissa verrataan tiettyä erää pääomaan.

Maksuvalmius on yrityksen kyky selviytyä kuluista

Maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen kykyä maksaa liiketoimintansa juoksevat kulut. Hyvä maksuvalmius turvaa yrityksen palkanmaksun yhtä lailla kuin liiketoiminnan kannalta olennaiset ostotkin, muun muassa. Sitä voidaan mitata erilaisilla ratioilla eli tunnusluvuilla, joista quick ratio lasketaan lisäämällä yhteen lyhytaikaiset saamiset, rahat ja pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit ja jakamalla nämä lyhytaikaisella vieraalla pääomalla miinus lyhytaikaisillä saaduilla ennakkomaksuilla.

Tärkeimmät tunnusluvut

Saat yrityksen tärkeimpien tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat helposti haltuusi, kun lataat maksuttoman tunnuslukuoppaamme.

Lataa maksuton opas | Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Yrityksille