Valmistaudu ajoissa uuteen tietosuojaan

Minna Aalto-Setälä / 23.2.2017
Minna Aalto-Setälä

Tietosuoja-asetusOnko yrityksesi johdossa käyty läpi, miten tietosuoja-asioihin on varauduttu? Oletteko tietoisia siitä, mitä uusi eurooppalainen tietosuojasäännöstö tuo tullessaan? Jos vastaukset kysymyksiin olivat kielteisiä, nyt on oikea hetki selvittää ja miettiä, miten tietosuoja-asiat teillä hoidetaan ja mihin kaikkeen jatkossa tulee varautua sekä millä tavalla. Kun yritys on hoitanut oman tietosuojansa hyvin, tukee se parhaimmillaan yrityksen liiketoimintaa ja omalta osaltaan vahvistaa kuluttajien luottamusta.

EU on julkaissut uuden tietosuoja-asetuksen ja -direktiivin. Uusien säännösten tullessa voimaan Suomen olemassa oleva henkilötietolaki kumotaan. Tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018.  Nyt on siis reilu vuosi aikaa päivittää oman yrityksen tietosuoja-asiat vastaamaan uusittuja vaatimuksia.

Mikä muuttuu?

Yrityksen näkökulmasta keskeinen muutos on uusi tietosuoja-asetus. Se koskee kaikkea henkilötietojen käsittelyä EU:ssa. Asetus on suoraan sovellettava eli sitä ei saateta erikseen voimaan Suomessa tai muissa EU-maissa. Näin pyritään yhdenmukaistamaan eurooppalaista tietosuojaa. Tällä hetkellä voimassa oleva tietosuojadirektiivi on jo yli 20 vuotta vanha ja sitä sovelletaan epäyhtenäisesti eri EU:n jäsenmaissa. Uudet säännökset tuovat tähän selkeän parannuksen. Yhtenäisillä säännöksillä pyritään myös tukemaan rajojen yli tapahtuvaa kauppaa lisäämällä muun muassa luottamusta verkkokauppaan.

Uudistuksen lähtökohtana on riskipohjainen lähestymistapa. Tarkoituksena on ottaa huomioon itse henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit. Näin on pyritty välttämään vähäriskisten toimintojen ylisäätelyä. Samalla on haluttu taata henkilötietojen suojan korkea taso silloin kun tietoja käsitellään korkean riskin toiminnassa, esimerkiksi käsiteltäessä yksilön terveystietoja. Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä velvoitetaan ottamaan huomioon kulloinkin käsiteltävinä oleviin tietoihin liittyvä riski ja toimimaan sen mukaisesti.

Alla on listattu lyhyesti keskeisiä muutoksia ja hahmoteltu toimenpiteitä edellyttäviä toimia:

  • Nimitä tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava on henkilö, jonka tehtävänä on varmistaa ja valvoa tietosuojan toteutumista. Tietosuojavastaava voi kuulua henkilöstöön tai hän voi toimia sopimuksen perusteella. Uusi tietosuoja-asetus velvoittaa tiettyjä yrityksiä nimittämään tietosuojavastaavan. Nimitysvelvoite koskee muun muassa yrityksiä, joiden keskeiset tehtävät edellyttävät rekisteröityjen laajamittaista ja järjestelmällistä seurantaa tai laajamittaista arkaluonteisten tietojen käsittelemistä.  Kaikkia yrityksiä ei siis velvoiteta nimittämään tietosuojavastaavaa. Suositeltavaa kuitenkin on, että yrityksessä yksi taho kantaisi vastuun tietosuoja-asioista ja niihin liittyvien vaatimusten noudattamisesta. Paras ja sopivin taho voidaan ratkaista yrityskohtaisesti, esimerkiksi lakiasiat tai sisäinen tarkastus voisivat tulla kyseeseen.

Tietosuojavastaavalla tulee olla asiantuntemusta tietosuojalainsäädännöstä ja hänen tulee osata soveltaa sitä yrityksen toimintaan. Tietosuojavastaava toimii itsenäisesti raportoiden suoraan yrityksen johdolle. Hänen tehtäviinsä kuuluu kouluttaa ja ohjeistaa henkilökuntaa, varmistaa tietosuojavelvoitteiden noudattaminen yrityksen päivittäisessä toiminnassa ja toimia yhteyshenkilönä viranomaisiin ja rekisteröityihin henkilöihin nähden. Ymmärrys siitä, miten hyvin hoidettu tietosuoja voisi toimia oman liiketoiminnan mahdollistajana, on arvokas ominaisuus tietosuojavastaavalle! Tämä edellyttää syvällistä tietoa sekä tietosuojasäännöistä että itse liiketoiminnasta.

  • Huomioi vahvistuvat yksilön oikeudet

Henkilöä, jonka henkilötiedot on tallennettu rekisteriin, kutsutaan rekisteröidyksi. Hänen oikeutensa säilyvät pääsääntöisesti samoina kuin nykyisen henkilötietolain mukaan. Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja rekisterinpitäjän on oikaistava virheelliset tiedot. Tarpeettomat ja vanhentuneet henkilötiedot on poistettava. Tätä kutsutaan oikeudeksi tulla unohdetuksi.

Uudessa asetuksessa on pyritty huomioimaan teknologinen kehitys ja digitalisoituminen. Jatkossa rekisteröity voi saada sähköisesti itseään koskevia tietoja ja hän voi nykyistä helpommin siirtää antamansa henkilötiedot järjestelmästä toiseen. Rekisterinpitäjän tulee jatkossa antaa enemmän tietoa rekisteröidylle siitä, miten hänen tietojaan käsitellään ja mihin käsittely perustuu.

Jatkossa rekisteröity voi tietyissä tilanteissa kieltäytyä profiloinnista. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen sellaista automaattista käsittelyä, jossa tietoja käyttämällä arvioidaan henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia tai ennakoidaan näkökohtia, jotka liittyvät esimerkiksi henkilön mieltymyksiin tai kiinnostuksen kohteisiin. Rekisteröity voi kieltäytyä olemasta sellaisen päätöksenteon kohteena, joka pohjautuu pelkästään automaattisella tietojen käsittelyllä tehtävän henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointiin. Profilointia käytetään esimerkiksi verkkokaupassa.

  • Ilmoita tietoturvaloukkauksista

Erilaiset tietoturvaloukkaukset ovat yhä tavallisempia. Uusi asetus tuo mukanaan tiukennuksia nykysääntelyyn. Jokainen yritys on jatkossa velvollinen ilmoittamaan henkilötietoihin kohdistuvasta tietoturvaloukkauksesta sekä valvovalle viranomaiselle että rekisteröidylle henkilölle. Määräaika ilmoituksen tekemiseen on lyhyt: viranomaiselle tulee ilmoittaa 72 tunnin kuluessa loukkauksen havaitsemisesta ja rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä. Jatkossa yrityksen on kyettävä siis havaitsemaan loukkaus, ilmoittamaan siitä ja vielä pyrittävä minimoimaan vahinkojen aiheutuminen.

  • Arvioi yrityksesi henkilötietojen käsittelyn tämän hetkinen tila

Melkein kaikki yritykset käsittelevät henkilötietoja. Niitä löytyy yritysten asiakas- ja markkinointirekistereistä kuten myös omia työtekijöitä koskevista rekistereistä. Uusi asetus sisältää tietyille toimijoille velvoitteen tehdä henkilötietojen käsittelyä koskevan vaikutusarvioinnin eli DPIA:n (Data protection impact assessment). Siinä arvioidaan henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuutta, riskejä ja sitä, miten riskejä voidaan vähentää sekä miten niihin voitaisiin puuttua.

Vaikka yritys ei olisikaan velvollinen tekemään uuden asetuksen mukaista vaikutusarviota, kannattaa selvittää ja arvioida uusien vaatimusten valossa oman yrityksen henkilötietojen käsittelyn nykytila. Selvitys voisi kohdistua siihen, mitä henkilötietoja yrityksessä käsitellään, miten tällä hetkellä toimitaan voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti, tarkistaa miten rekisteröidylle tiedotetaan tietojen käsittelystä ja miten yrityksen toimintaa tulisi muuttaa ja mahdollisesti kehittää uusien säännöstöjen tullessa voimaan.

  • Tarkista ja päivitä tietosuojaa koskevat sopimukset

Uuden asetuksen myötä yrityksen tulee tehdä kirjallinen sopimus, jos yritys on ulkoistanut henkilötietojen käsittelyä ulkopuoliselle taholle. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asiakkaisiin kohdistuvaa myyntityötä tekevä alihankkija tai ulkopuolinen tietohallinnon tarjoaja. Sopimukselta edellytetään tiettyjen sisällöllisten vaatimusten täyttymistä. Nämä käyvät ilmi asetuksesta. Yrityksen kannattaa tarkistaa ja tarpeen vaatiessa päivittää sopimuksensa vastaamaan näitä uusia vaatimuksia.

  • Ota huomioon toiminnassasi osoitusvelvollisuus

Henkilötietoja käsitteleville tahoille on uudessa tietosuoja-asetuksessa asetettu osoitusvelvollisuus eli accountability. Tietosuojaa koskevilta toimilta edellytetään ennakoitavuutta, kuten suunnittelua, varautumista ja kykyä osoittaa toteutetut toimenpiteet. Tässä auttavat selkeästi määritellyt vastuut ja etukäteen määrätyt tavat sekä menetelmät käsitellä henkilötietoja. Yrityksen tulee pystyä jälkikäteen osoittamaan, että lainsäädännön vaatimukset ja riskit on otettu sen toiminnassa asianmukaisesti huomioon.

  • Lasten henkilötietojen rekisteröinti muuttuu

Lasten henkilötietojen käsittelyä ilman vanhempien suostumusta rajoitetaan. Alle 16-vuotiaat eivät voi jatkossa käyttää muun muassa sosiaalisen median palveluita ilman vanhempiensa lupaa. Jäsenmaa voi kuitenkin päättää alemmasta ikärajasta, joka voi alimmillaan olla 13 vuotta.

  • Varaudu hallinnollisten sanktioiden varalta

Asetuksessa määrätään täysin uusista hallinnollisista sanktioista. Muutos on hyvin suuri, ja uudet säännökset kiristävät tältä osin merkittävästi oikeustilaa Suomessa. Yrityksen kokonaisliikevaihtoon sidotut sakkomäärät ovat suuria: jopa 20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta. Lainsäätäjän tavoitteena on yhtenäinen sanktiotaso EU-alueella.

Suomessa on tähän asti toiminut hyvin järjestelmä, jossa keskeiset tietosuojaa koskevat menettelytavat ovat syntyneet tietosuojavaltuutetun ohjauksessa ja neuvonnassa. Toivotaan, että käytäntö jatkuu ja yritykset saavat ohjausta ja neuvontaa myös jatkossa.

 

Lainsäädäntö