Tulonlähdejako poistuu osalta yhteisöjä

Merja Luntta / 19.6.2019
Merja Luntta

blur-bottle-bright-273238Tällä hetkellä yhteisöjen tulot jaetaan elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteisiin. Vastaavasti verotuksessa tuloja verotetaan kolmen eri verolain perusteella: elinkeinoverolain (EVL), tuloverolain (TVL) ja/tai maatilatalouden tuloverolain (MVL).

Jatkossa verotettavan tuloksen laskenta yksinkertaistuu osalla yhteisöjä, kun tulonlähdejako poistuu ja verotettava tulos lasketaan pääsääntöisesti elinkeinoverolain mukaan. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että eri tulonlähteiden voitot tai tappiot lasketaan yhteen. Samoin kaikki juoksevat tulonhankkimismenot ja vähennyskelpoiset korkomenot vähennetään yhdestä yhteenlasketusta tulosta.

Muutokset perustuvat hallituksen esitykseen (HE 257/2018) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Lakimuutokset koskevat näitä lakeja:

 • Laki elinkeinotulon verottamisesta
 • Tuloverolaki
 • Laki konserniavustuksesta verotuksessa
 • Laki varojen arvostamisesta verotuksessa
 • Laki asuintalovarauksesta verotuksessa
 • Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta.

Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutokset maaliskuussa 2019.

Vahvistettujen lakimuutosten piti astua voimaan jo 1.7.2019, mutta niiden voimaantulosäännöksiä kuitenkin vielä muutettiin uudella hallituksen esityksellä (HE 1/2019) Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta. Eduskunta hyväksyi esityksen 21.5.2019. Maaliskuussa vahvistetut lakimuutokset astuvat voimaan 1.1. 2020 alkaen. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Lakimuutokset koskevat pääosin elinkeinotoimintaa harjoittavia osakeyhtiöitä, osuuskuntia, keskinäisiä vakuutusyhtiöitä ja säästöpankkeja. Sen sijaan, jos yhteisön toiminnan varsinainen tarkoitus on muu kuin elinkeinotoiminnan harjoittaminen, tulolähde määräytyy kuten aiemmin.

Näitä yhteisöjä lakimuutokset eivät koske:

 • Julkisyhteisöt
 • Muut tuloverolaissa tarkoitetut osittain verovapaat yhteisöt
 • Yleishyödylliset yhteisöt
 • Ulkomaiset kuolinpesät
 • Asunto-osakeyhtiöt
 • Asunto-osakeyhtiöön verrattavat osuuskunnat
 • Keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt.

Myös maatilatalous säilyy omana tulonlähteenään, ja sitä verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan. Lakimuutokset eivät liioin koske luonnollisten henkilöiden, liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja yhteisetuuksien verotusta. 

Muu omaisuus

Lakimuutosten myötä yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen on lisätty uusi omaisuuslaji: muu omaisuus. Uuteen omaisuuslajiryhmään kuuluu jatkossa kaikki sellainen omaisuus, jota ei käytetä elinkeinotoiminnassa tulonhankkimiseen ja joka ei vastaa tarkoitukseltaan elinkeinotulolähteen muiden omaisuuslajien määritelmää. Muuta omaisuutta voi olla vain sellaisilla yhteisöillä, joihin ei enää sovelleta tuloverolain verotettavan tulon laskemista koskevia säännöksiä.

Esimerkiksi osakeyhtiön elinkeinotoiminnan ohessa tapahtuva kiinteistönvuokraus ei ole elinkeinotoimintaa, minkä vuoksi ulkopuoliselle vuokrattu kiinteistö sisältyy yhteisön elinkeinotulolähteen muuhun omaisuuteen. Vastaavasti siihen siihen kohdistuvat voitot lasketaan yhteen elinkeinotulolähteen tuloihin ja tappiot ovat vähennyskelpoisia elinkeinotulolähteen kaikista tuloista.

Muita esimerkkejä:

 • Sijoitusasunto on muuta omaisuutta mutta työntekijän työsuhdeasunto on käyttöomaisuutta.
 • Luonnollisen henkilöosakkaan osakesijoituksia passiivisesti hallinnoivan holdingyhtiön osakeomistukset ovat muuta omaisuutta.
 • Yhteisön henkilöosakkaille antamat osakaslainat ovat muuta omaisuutta.

Muuhun omaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden hankintamenot määritellään samoin kuin muiden omaisuuslajien hankintamenot. Myös jaksotukset tehdään samalla tavalla kuin vastaavan käyttöomaisuushyödykkeen hankintamenon jaksotukset.

Muun omaisuuden luovutusvoitot ovat veronalaista tuloa mutta luovutustappiot tai menetykset voivat olla vain rajallisesti vähennyskelpoista menoa, muun omaisuuden lajista riippuen. Henkilöyhtiöiden yhtiöosuuksien sekä muiden kuin kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia vain muun omaisuuden veronalaisista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä seuraavana vuonna.

Konserniavustukset

Lakimuutosten myötä konserniavustusten käyttö laajenee. Jatkossa konserniavustuksen antajina ja saajina voivat olla kaikki sellaiset osakeyhtiöt ja osuuskunnat, joiden verotuksessa sovelletaan elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia. Ei ole enää merkitystä, onko tällaisten yhteisöjen toiminta liiketoimintaa.

Muut laissa säädetyt konserniavustuksen edellytykset säilyvät ennallaan. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi talletuspankit ja luotto-, vakuutus- tai eläkelaitokset eivät voi antaa tai saada konserniavustusta. Sen sijaan sijoituksia passiivisesti hallinnoivia holding-yhtiöitä konserniavustukset jatkossa koskevat, jos konserniavustuksen laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Verotuksessa muutos on pysyvää

Olemme koonneet maksuttomaan oppaaseemme tiivistetysti kuluvan vuoden muutoksia verotuksessa. Oppaan voit ladata maksutta. 

Lataa opas

Verotus