Satakunnan ammattikorkeakoulussa taloushallinnon opetus vastaa työelämän haasteisiin

Finago 09.jpg

Koulutuksen on vastattava työelämän tarpeita

Kun liiketalouden opetus alkoi Satakunnan ammattikorkeakoulun uudella kampuksella syksyllä 2017, uudet opiskelijat aloittivat taloushallinnon opinnot uusia, kehittyneitä ja nykyaikaisia ohjelmistotyökaluja hyödyntäen. 

Tätä on kuitenkin edeltänyt melkein kahden vuoden pituinen prosessi, jossa ovat olleet mukana sekä liiketalouden opettajat että opiskelijat yhteistyössä ohjelmistovalmistajan kanssa. Liiketalouden lehtori Jukka Rajala kertoo, että tilitoimistosektorilla työn luonne on muuttunut voimakkaasti viime vuosina:

-Perinteisessä mallissa tilitoimistolla oli ohjelmat kirjanpitoa varten, ja asiakkaat toimittivat sinne materiaalit pääosin paperisina. Nykyään asiakas, tilitoimisto ja ohjelmistovalmistaja muodostavat kolmion, jossa kaikki toiminnat tapahtuvat sähköisinä ja kaikki osapuolet käyttävät ohjelmistoa. Tähän haasteeseen myös koulutuksen tulee valmistaa opiskelijoita, sanoo Rajala.

Opiskelijat mukana ohjelmiston hankintaprosessissa

Vuonna 2015 käynnistetty taloushallinnon tietojärjestelmän hankintaprosessi kesti noin kaksi vuotta ja sisälsi monta eri vaihetta. Heti alussa päätettiin, että myös opiskelijoita osallistetaan hankintaprosessiin. Prosessin alkuvaiheessa opiskelija Fanni Elo selvitti, millaisia ominaisuuksia Satakunnan ammattikorkeakouluun hankittavalla ohjelmistolla tulisi olla, jotta se vastaisi lähitulevaisuuden opetuksen vaatimuksiin. Yksi tärkeimmistä kriteereistä oli Satakunnan ammattikorkeakoulun BYOD-periaatteen mukainen aikaan ja paikkaan sitomaton oppimistehtävien ja harjoitusten tekeminen. Tämä tuo joustoa myös opetukseen, koska erillistä IT-luokkaa ei tältä osin enää tarvita.
 

Fanni Elon tehtäväksi tuli myös markkinoilla olevien vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu. Sähköpostikyselyllä ohjelmistotoimittajilta saatiin ohjelmiston hankintaprosessin tueksi sellaista tietoa, jota ei suoraan löytynyt yritysten verkkosivuilta. Tällaista tietoa oli erityisesti käytettävyyteen liittyvät asiat. Nämä selvitykset muodostivat myös pohjan Fanni Elon opinnäytetyölle.

satakunnan-amk.jpg


Opiskelija on tuleva ohjelmiston käyttäjä

Opiskelija Lauri Mäkelä liittyi hankintaprojektiin siinä vaiheessa, kun tietojärjestelmäksi oli valittu Finagon Procountor-ohjelmisto. Laurin tehtäväksi tuli laatia taloushallinnon koulutuksen tarpeisiin ohje, jossa opiskelijoita opastetaan ohjelmiston hyödyntämisessä. Lauri hyödynsi opinnäytetyössään Finagon omia kattavia ohjeita, mutta pyrki muokkaamaan niitä opiskelijan näkökulmasta paremmin opetukseen soveltuviksi. Lauri sai tehtävässään tukea myös Finagon myyntipäällikkö Tero Lehessalolta, joka myös tarkisti opiskelijoille tehdyn ohjeistuksen ja sen teknisen toimivuuden.

Lauri Mäkelä kertoo, että hankintaprojektissa mukanaolo oli mielenkiintoista ja haastavaa ja harjaannutti myös esiintymis- ja yhteistyötaitoja sekä laajensi verkostoja, sillä projektityö edellytti yhteistyötä sekä SAMKin että Finagon henkilöstön kanssa. Se, että ohjeiston laatii opiskelija, tuo myös selkeitä etuja:

-Opiskelijalla on näkemystä siitä, miten asioita on opetettu ja pitäisi opettaa, eikä hän pidä liian montaa asiaa itsestään selvyytenä, kertoo Lauri.

Lehtori Jukka Rajala kertoo, että hankintaprosessi oli kaiken kaikkiaan positiivinen kokemus. Prosessi osoitti, että hankkeeseen voi yhdistää opiskelijat, jolloin saadaan mukaan opiskelijan ja tulevan käyttäjän näkökulma. Myös kaikki taloushallinnon opettajat osallistettiin hankkeeseen, esimerkiksi demojen arviointiin ja niiden jälkeen käytyihin keskusteluihin.

-Opiskelijapalautetta ohjelmistosta ei vielä ole, koska sen laajamittaisempi käyttö on vasta edessä. Tällä hetkellä tehdään vielä töitä sen kanssa, että ohjelmaan saadaan luotua yrityksiä ja oppimistehtäviä, lisää Rajala.

Myyntipäällikkö Tero Lehessalon mukaan Finago on mielellään mukana tekemässä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Oppilaitos saa yhteistyön myötä käyttöönsä nykyaikaisen ohjelmiston ja Finago puolestaan näkyvyyttä opiskelijoiden ja oppilaitosten piirissä. Myös opiskelijan kanssa yhteistyö sujui mutkattomasti:

-Lauri toimi hyvin omatoimisesti. Minun vastuulleni jäi lähinnä tarkistaa valmis tuotos eli opetuskäyttöön laadittu ohje.

Sähköisen taloushallinto-ohjelmiston valinnan äärellä

Millaisia asioita yrityksessä kannattaa miettiä, kun sähköisen taloushallinnon ohjelmistoa valitaan? Ajatuksia maksuttomassa oppaassamme.

 

New Call-to-action 

procountor, oppilaitosyhteistyö