Mistä kirjanpitäjä on vastuussa?

Piia Similä / 07.1.2020
Piia Similä

Mistä kirjanpitäjä on vastuussa?Kirjanpito on tarkasti lailla säädelty ala. Mistä kirjanpitäjä voi joutua oikeudelliseen tai taloudelliseen vastuuseen? Asianajaja Teppo Laine puhui kirjanpitäjän vastuista webinaarissa. Rikosoikeudellisen vastuun perusteita ovat tahallisuus tai tuottamuksellisuus, taloudellisen vastuu puolella kyseeseen voi tulla vahingonkorvausvastuu virheistä tai laiminlyönneistä.

Lähtökohtana Laineen webinaarissa oli kirjanpitäjän asiantuntijarooli, joka tuo mukanaan erilaisia velvoitteita. Kirjanpitäjän roolin merkitys korostuu erityisesti, koska kirjanpitovelvollisen oma osaaminen on useimmissa tapauksissa rajoittunut ja luottamus alan asiantuntijaan korostuneessa asemassa. Huomionarvoista on myös, että yrityksen johdon tai muun kirjanpitopalvelun tilaajan määräysvalta ja yhtäaikainen osaamattomuus saattavat johtaa tilanteisiin, joissa

  • kirjanpitäjä ei saa kaikkea tarvitsemaansa tietoa
  • tiedot ovat virheelliset
  • kirjanpitäjältä vaaditaan kyseenalaisia toimintaa tai
  • kirjanpitovelvollinen vaatii oman osaamattomuutensa vuoksi virheellistä suoritusta.

Monia velvollisuuksia

Kirjanpitäjällä on puuttumisvelvollisuus, jonka vuoksi hänen on ohjeistettava kirjanpitovelvollista, vaadittava tarvittavat materiaalit ja pidättäydyttävä lainvastaisista kirjauksista. Tarpeen tullen hänen on kieltäydyttävä tekemästä lainvastaisia, kirjanpitovelvollisen vaatimia toimia ja jopa irtisanottava toimeksianto.

Kirjanpitäjän tulee tarkkailuvelvollisuutensa nojalla arvioida saamaansa materiaalin taso ja uskottavuus, samoin hänen on arvioitava toiminnan kokonaisuutta. Epäselvyyksissä velvollisuus on vaatia selvitystä.

Selvitysvelvollisuus on sitä, että kirjanpidon ammattilainen pidättäytyy tekemästä kaiken sen, jonka oikeellisuudesta hän ei ole varma. Oikeellisuus tulee selvittää aina ennen asian tekemistä. Epäselvissä tilanteissa kirjanpitäjällä on viimekädessä pidättäytymis- ja irtaantumisvelvollisuus.

Kuinka välttää hankaluudet?

Uusien asiakkaiden kanssa kannattaa tehdä toimeksiantosopimus aina kirjallisena. Ennen toimeksiannon toteuttamista on syytä käydä tarkka neuvottelu tekemisen raameista ja tarkastaa huolellisesti olemassa olevan materiaali. Samoin yrittäjän taustan tarkastaminen kannattaa.

Tekemisen lomassa on hyvä tarkkailla muutamia indikaattoreita ja puuttua niihin heti niiden ilmetessä. Tällaisia ovat epäselvät vastuusuhteet tai vastuuhenkilöt yrityksessä, samoin se, jos yrityksen tosialliset toimijat ja vastuuhenkilöt tuntuvat olevat eri henkilöitä. Yksi indikaatti on käteisen käyttö, seuraava erittelemättömät laskut, kolmas erilaiset riskitoimet ja riskialalla toimiminen.

Riskien tunnistamisessa auttavat riittävä ennakkovalvonta, toiminnan aikainen valvonta, ja joskus asioita selvitellessä myös jälkivalvonta. Ennakkovalvonnassa olennaisia ovat riittävät historiatiedot sekä dokumentaation riittävä määrä, selkeys ja yksilöivyys. Toiminnan aikaisessa valvonnassa korotustuvat materiaalien riittävyys, yksilöivyys sekä kattavuus. Mitä paremmin kirjanpitäjä tuntee yrityksen toimintaa ja pysyy selvillä siitä, vastaavatko dokumentaatio ja tosiallinen toiminta toisiaan, sen paremmin hän voi tunnistaa epäselviä tilanteita.

Juridiikka haltuun, kirjanpitäjä!

Millaisista oikeudellisista seikoista sekä sinun että asiakkaasi kannattaa olla selvillä? Onko sinulla ajankohtainen ja tarvittava tieto esimerkiksi verotuksesta ja talousasioiden lainmukaisesta hoitamisesta? Voitko ohjeistaa asiakasyrityksiäsi luottavaisin mielin myös haastavissa tilanteissa?

Tämä opas tarjoaa kirjanpitäjille hyvän katsauksen oikeustoimiin, joiden toteuttaminen luo arvoa asiakkaillesi. 

Siirry latamaan opas: Juridisesti pätevä tilitoimisto »

Tilitoimisto, Lainsäädäntö