Kassanhallinta osaksi talousraportointia

Tuomas Tahvanainen / 05.4.2016
Tuomas Tahvanainen

Mitä kassaraportointi vaatii kirjanpitäjältä ja taloushallinnon reaaliaikaisuudelta? Entä millaisia ovat kassaraportoinnin kiinnekohdat muuhun talousraportointiin?

Procountorin kassahallinta

Kassaraportoinnin vaatimukset

Kassaraportointi vaatii kirjanpitäjältä liiketoiminnan erien ja riskien tunnistamista. Riskien tunnistamisessa auttavat muutokset ja riskianalyysi. Riskien tunnistaminen ajoissa edellyttää reaaliaikaista taloushallintoa.

Myös ennusteet vaativat ajantasaista taloustietoa. Ennusteiden tekeminen edellyttää tunnuslukujen tuntemista ja raportointia. Ennusteita puolestaan hyödynnetään toimintasuunnitelmien tekemisessä.

Asiakkaalle raha on avainasemassa, mutta tuloslaskelma ja tilinpäätös suoriteperusteisina laskelmina eivät kuvaa rahavirtoja. Päätöksenteossa tarvitaankin kannattavuuden lisäksi tietoa kassaperusteisista rahavirroista.

Kirjanpitäjältä asiakkaiden vaatimuksiin vastaaminen vaatii suoriteperusteisten erien muuttamista kassaperusteisiksi. Tulevien kassatapahtumien ajoittaminen on kytköksissä budjetointiin. Kirjanpitäjän tulee tunnistaa rahavirrat sekä niihin liittyvät oikeudet ja vastuut. Kirjanpitäjältä vaaditaan myös kassan rakenteen tuntemista.

Mitä hyötyä reaaliaikaisuudesta on?

Sähköisessä taloushallinnossa tieto on reaaliaikaista, jolloin esimerkiksi ajantasainen ennustaminen ja suunnittelu tehostuu. Tieto liiketoiminnan eristä, kuten ostoveloista, on käytössä ajantasaisesti. Sen merkitys kasvaa, mitä tiukempi kassatilanne on.

Kassaraportointi vaatii liiketoiminnan jakoa reaali- ja rahavirtaan, kun taas kassaperusteinen raportointi tapahtuu pelkästään rahavirroista.

Riskien tunnistamiseksi kannattaa seurata trendejä: esimerkiksi tuloslaskelman heikentynyt kannattavuus voi viestiä tulevasta kassakriisistä, vaikka kassa muuten olisi vahva. Reaaliaikaisuus on olennaisessa osassa riskien tunnistamisessa ajoissa.

Tunnuslukuja käytetään maksuvalmiuden arviointiin ja kassaennusteiden tekemiseen. Muutokset ennusteissa voivat viestiä riskistä. On otettava huomioon myös asiakas-, rahoitus- ja sopimusriskit.

Kassanhallintaa voidaan tulkita jälkikäteisillä laskelmilla, mutta ennusteen ovat usein tärkeämpiä toiminnanohjauksen kannalta.

Kassaraportoinnin kiinnekohdat talousraportointiin

Kirjanpitolaki ei sääntele kassaraportointia. Erät ovat johdettavissa kirjanpidosta tai budjetista. Meno-tulovirta on tyypillinen suoriteperusteinen rahavirtoja kuvaava laskelma, kun taas kassavirta on kassaperusteinen laskelma. 

Budjetointi on perusta liiketoiminnan rahavirtojen ennustamiselle. On ratkaistava, laaditaanko vain tulosbudjetti vai myös tasebudjetti. Lisäksi taloushallinnon on keskusteltava johdon kanssa siitä, kuinka usein ennusteita päivitetään. Tarpeellinen päivitystahti riippuu muun muassa yrityksen koosta ja toimialasta. 

Tasebudjetoinnilla voidaan luoda edellytykset tarkemmalle kassavirtaennusteelle. Investoinnit ja rahoituserät ovat usein osa tasebudjetointia, mutta voidaan tehdä myös erikseen.

Osakeyhtiössä hallituksen tulee varmistua yhtiön maksukyvystä voitonjaosta päätettäessä. Maksukykytesti voidaan tehdä kassavirtaennusteeseen perustuen, kun laadinnassa on otettu riittävän huolellisesti huomioon tuleva kehitys. 

Kokemuksia kassaraportoinnista ja ongelmakohdista

Ennustaminen on vaikeaa, mutta sitä ei pidä pelätä. Tärkeintä on ymmärtää, mistä erot johtuvat ja mitkä erät vaikuttavat kassavirtalaskelmaan. Kassatapahtumat on erotettava suoriteperusteisista ja arvionvaraisista eristä. Kassavirtaraportointi on myös huomioitava osana muuta raportointia. 

Ennusteiden laatimisen tulee lähteä asiakkaan tarpeesta ja sitouttaa se osaksi prosessia. Ennusteet voidaan rakentaa historiaan perustuen. Niiden tekeminen on täsmällisempää, kun saadaan johdon näkemys kehityksestä.

Kassavirran esityksen suunnittelussa tulee huomioida muu raportointi. Erillisenä raporttina laadittuna esitys voi olla laajempi, mutta kassaennusteiden esitystavan muodot on joka tapauksessa hyvä sopeuttaa muuhun raportoitiin.

Haluatko lisätietoja aiheesta? Lataa tästä ilmainen materiaali Kassanhallinta osaksi talousraportointia.

Lataa tästä  ilmainen  materiaali

Johtaminen ja raportointi