Arvonmääritysklinikka, osa 1

Esa Mäkeläinen / 16.6.2016
Esa Mäkeläinen

Yrityksen arvon määrittäminen on oleellista esimerkiksi yrityskauppatilanteessa, sukupolvenvaihdoksessa, osakkaan osuuden lunastamisessa tai osakeannissa. Se ei kuitenkaan ole täysin mutkatonta, sillä useat asiat vaikuttavat yrityksen arvoon.

WEB-0890.jpg

Mistä yrityksen arvo koostuu?

Yrityksen arvostamisen kaksi eri vaihtoehtoa ovat toisaalta tuottoarvo eli mitä yrityksen odotetaan tuottavan omistajilleen tulevaisuudessa, ja toisaalta substanssiarvo eli yrityksessä olevan oman varallisuuden määrä.

Substanssiarvoa voidaan pitää yrityksen minimiarvona, koska se vastaa summaa, jonka yrityksen omaisuudesta saisi, mikäli yritys lopettaisi liiketoimintansa ja sen omaisuus realisoitaisiin. Perusperiaatteena on se, että yrityksen ostaja maksaa joko yrityksen pääomasta tai sen kyvystä tuottaa voittoa, eli tuottoarvosta. Voittoa tuottavaan liiketoimintaan sidottu pääoma on usein todellisuudessa arvokkaampaa kuin sen kirjanpidollinen arvo.

Kun yrityksen tuottoarvoa lähdetään määrittämään, on tärkeää ymmärtää, että arvo on erilainen eri omistajille. Jollekin henkilölle jokin työväline, vaikkapa lapio, on arvokkaampi kuin jollekin toiselle, koska hän pystyy käyttämään sitä tehokkaammin tai hänellä on ”enemmän kaivettavaa”. Jos kyseistä työvälinettä olisi markkinoilla vain yksi kappale, eri tahot olisivat valmiita maksamaan siitä eri hinnan. Sama analogia toimii yritysten kanssa; yrityksen tuottoarvo riippuu vain ja ainoastaan siitä, kuinka paljon lisäarvoa yritys tuottaa omistajalleen. Jos joku taho pystyy tuottamaan yrityksellä enemmän kuin sen nykyinen omistaja (esim. myyntikanaviensa ansiosta), sen potentiaalinen tuottoarvo on hänelle suurempi, ja hänen kannattaa maksaa siitä enemmän kuin mitä yritys tuottaisi nykyiselle omistajalleen.

Näistä syistä johtuen yrityksen arvon määrittäminen ei kuitenkaan koskaan ole mikään valtavan eksakti tiede: yrityksenkin arvo on siis aina ”katsojan silmässä”. Se saattaa esimerkiksi muuttua yön yli pelkästään sillä perusteella, että jokin iso ostaja vetäytyy pois ostoprosessista (päättääkin ostaa jonkin muun vastaavan yhtiön). Mutta juuri tästä syystä yrityksen arvoa on hyvä pystyä määrittämään erilaisia oletuksia testaten: mikä arvo olisi, jos joku potentiaalinen ostaja pystyisi myyntikanavaansa hyödyntäen kasvattamaan myyntiämme paljon? Mikä arvo olisi, jos teemme tällaisen investoinnin? Miten arvo muuttuu, jos pystymme pysyvästi pudottamaan varastotasojamme 30 % nykyisestä?

Tuottoarvon määrittäminen

Yrityksen tuottoarvon määrittämiseen on olemassa lukuisia eri menetelmiä, joista keskeisimpiä ovat DCF (diskontattu kassavirta) ja erilaiset kerroinmallit. DCF-menetelmässä lasketaan yhteen ennusteisiin perustuvat yrityksen tulevaisuudessa tuottamien kassavirtojen nykyarvot, kun taas kerroinmalleissa yrityksen arvoa arvioidaan vertaamalla sen tunnuslukuja saman toimialan muihin yrityksiin. Molemmilla menetelmillä on sekä vahvuutensa että heikkoutensa. DCF-menetelmän antama arvo on juuri niin hyvä, kuin siihen syötetyt ennusteet ovat, kun taas vastaavasti kerroinmallit ovat yleistyksiä samantapaisten yritysten arvosta, mutta eivät huomioi yrityksen ainutlaatuisuutta tai tulevaisuuden näkymiä. Tulemme avaamaan menetelmiä enemmän seuraavissa blogiteksteissä.

Lopulta yrityksen arvon määrittää ostajan ja myyjän kohtaaminen. Jos ostajan näkemys yrityksen arvosta on suurempi kuin myyjän, silloin kauppa on mahdollinen. Kun kauppahinta asettuu johonkin myyjän ja ostajan kokeman arvon välimaastoon, molemmat voittavat verrattuna tilanteeseen, jossa kauppaa ei synny.

Procountor Aarre auttaa arvonmäärityksessä

Uusi Procountor Aarre -arvonmääritysraportti on työkalu jokaiselle, jolla on tarve määrittää jonkin yrityksen arvo, oli sitten kyseessä yrityskauppatilanne, sukupolvenvaihdos, osakkaan osuuden lunastaminen tai osakeanti. Procountor Aarteessa käytetään useita yleisesti käytössä olevia arvostusmenelmiä, joita painotetaan juuri kyseisen yrityksen tilanteeseen sopivasti, ja lopputuloksena saadaan arvio yrityksen arvosta. Plus- ja tilitoimistoversioissa käyttäjä voi myös muokata omia ennusteitaan sekä muuttaa arvostuskertoimia ja painottaa haluamaansa arvonmääritysmenetelmää haluamallaan tavalla. Eli jos käyttäjä osaa tehdä yritykselle mielestään hyvät ennusteet, hän voi käyttää arvonmäärityksessä vaikkapa pelkästään DCF-menetelmää ja siten määrittää yrityksen arvo juuri omien näkemystensä perusteella.

Tutustua tarkemmin Procountor Aarre -tuotteeseen, lataa demoraportti ja kokeile palvelua! 

Tutustu  Procountor Aarteeseen

arvonmääritys