Arvonlisäveroilmoittamisen tulevaisuus

Merja Luntta / 11.6.2019
Merja Luntta

ArvonlisäveroLähivuosina arvonlisäveroilmoittamiseen on tulossa muutoksia. Muutostarpeiden taustalla on eri syitä:

 • Kasvava verovaje
  • Tutkimusten mukaan arvonlisäveron verovaje on kasvussa. Verovajeen kasvu johtuu harmaan talouden sekä suunnitelmallisen petostoiminnan kasvusta. Myös toisen maan tarkempi arvonlisäveroseuranta siirtää arvonlisäverorikollisuutta niihin maihin, joissa petollisen toiminnan paljastuminen on vaikeampaa ja kiinnijäämisen riski pienempi.
  • Ongelma ei kosketa vain Suomea vaan on globaali. Muihin EU-maihin verrattuna Suomen verovaje on yksi pienimmistä ja alle eurooppalaisen keskiarvon.
  • Koska arvonlisävero on yksi valtiontalouden merkittävistä tuloryhmistä, pienelläkin vajeella on valtiontaloudessa suuri merkitys. Yhden prosentin kasvu arvonlisäveron verovajeessa tarkoittaa noin 200 miljoonan euron verotulojen vähennystä.
 • Arvonlisäveroraportoinnin kehittämistarve ja transaktiodatan hyödyntäminen
  • Monet maat ovat jo tarkentaneet tai ovat tarkentamassa kansallisten ilmoitusten tietosisältöjä, minkä on havaittu parantavan kyseisten maiden arvonlisäverokertymiä.
  • Suomen nykyinen arvonlisäveroilmoituksen tietosisältö on suppea verrattuna monien muden maiden vastaavien ilmoitusten tietosisältöihin.
  • Suomen arvonlisäveroilmoitukselta ei saada riittävästi vertailutietoja eikä riittävän tarkkaa tietoa verovelvollisen toiminnan luonteesta ja laajuudesta.
  • Tarkemman tiedon perusteella on mahdollista tehostaa valvontaa ja ohjausta, kun oikein toimiviin verovelvollisiin ei enää jouduta kohdistamaan tarpeettomia selvityspyyntöjä ja verotarkastuksia.
  • Digitaalisessa ja rakenteisessa muodossa olevan transaktiodatan perusteella on mahdollista suorittaa ostajan ja myyjän tietojen automaattisia ristiintarkistuksia. Samoin arvonlisäveroasioiden käsittely nopeutuu ja nopeuttaa myös palautusten maksuja.
 • Digitalisaation kehitys ja reaaliaikatalouden edistäminen
  • Rakenteisen tiedon hyödyntäminen.
  • Reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen.
  • Automatisoitu ilmoittaminen ja ilmoitustietojen käsittely.

Muutokset on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa:

 • Vuoden 2022 alusta otetaan käyttöön tietosisällöltään tarkemmat arvonlisäveroilmoitukset. Tietosisällön laajennus ei vaadi lakimuutoksia.
 • Myöhemmin on tarkoitus siirtyä kauppatapahtumakohtaisen tiedon keräämiseen, mikä vaatii lakimuutoksen. Asiasta ei vielä ole tehty päätöstä eikä aikataulua päätetty.

Ilmoittamista koskevien muutosten ja kehitysvaiheiden jälkeen jollakin aikataululla siirryttäneen myös arvonlisäverojen reaaliaikaiseen maksamiseen.

Verohallinnon muutostyössä on mukana eri sidosryhmätahoja, kuten etujärjestöjä, tilitoimistoja, ohjelmistotaloja, konserniverokeskuksen asiakkaita jne. Tällaisia asioita on noussut esille:

 • Arvonlisäveroilmoittamista koskeva työmäärä tai kustannukset eivät saa kasvaa.
 • On arvioitava tarkoin, kannattaako muutos. Mitkä ovat saavutettavat hyödyt suhteessa kustannuksiin.
 • Muutosta on tarkasteltava kokonaisuutena ja sellaisena myös hoidettava.
 • Muutoksista on tiedotettava selkeästi ja hyvissä ajoin ennen jokaista muutostyön vaihetta.
 • Muutosten toteutus on vaiheistettava ja käyttöönotoissa on oltava siirtymäaika. Näin voidaan keventää asiakkaille käyttöönotosta aiheutuvia kustannuksia.
 • Muutosten pakottavuuden osalta on huomioitava yritysmuodoiltaan, toimialoiltaan ja yrityskooltaan erilaiset asiakkaat ja muut toimijat. Erityisen tärkeää on selvittää erilaisten toimijoiden mahdollisuudet hoitaa velvoitteensa niin, että työmäärä ja kustannukset eivät kasva kohtuuttomiksi. Esimerkiksi tulee pohtia, tuleeko uusi ilmoituskäytäntö koskemaan liiketoiminnaltaan kaikkein pienimpiä ja/tai kaikkia yhtiömuotoja ja voidaanko heille tarjota ilmoittamista helpottavia palveluita. 

Arvonlisäveroilmoitusten tietosisältömuutokset

Laajempi tietosisältö tuo paremmin esille erilaiset arvonlisäverotuksen erityistilanteet sekä varmistaa oikean arvonlisäverokäsittelyn. Verohallinnon selvitysten perusteella tietosisällön laajennukset eivät aiheuttaisi suuria muutoksia tiedon keruuseen, koska tiedot ovat pääosin jo nyt järjestelmistä saatavilla. Ilmoitussisällön muutokset eivät myöskään toisi nykyiseen verrattuna merkittäviä muutoksia pääsäännön mukaan verotettavien ilmoittamiseen.

Ilmoitukseen tietosisältöön on luonnosteltu uudelleen ryhmittelyjä, lisäyksiä ja tarkennuksia nykyiseen ilmoitukseen verrattuna. Tällaisia muutoksia tehty ilmoitusluonnos sisältää muun muassa:

 • Omat tietoryhmät:
  • Verollinen myynti
  • Veroton myynti (on vähennysoikeus) ja Veroton myynti (ei vähennysoikeutta)
  • Oma käyttö
  • Ostot.
 • Kotimaan myynneistä ja ostoista ilmoitetaan veron perusteet ja verot verokannoittain.
 • Näiden ostojen osalta ilmoitetaan erikseen veron peruste, suoritettava vero ja vähennettävä vero:
  • Tavaraostot muista EU-maista
  • Palveluostot muista EU-maista
  • Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta
  • Palveluostot EU:n ulkopuolelta
  • Rakentamispalvelun ostot
  • Muut käännetyn veron alaiset ostot.
 • Kokonaan uusia tai nykyisistä tiedoista eriteltyjä tietoja ovat:
  • Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus siltä osin kuin on hakeuduttu arvonlisäverollisiksi. Tietoina ilmoitetaan sekä veron peruste että vero.
  • Marginaaliverotusmenettelyn alaisten myyntien vero voitonjakomargiaalista.
  • Kolmikantamyynnit ja -ostot; molemmille omat tietokentät
  • Tavaroiden ja palveluiden myynnit EU:n ulkopuolelle; molemmille omat tietokentät
  • Rakentamispalveluiden myynnit ja Muut käännetyn veron alaiset myynnit; molemmille omat tietokentät
  • Rakentamispalveluiden oma käyttö ja Muu oma käyttö; molemmista ilmoitetaan veron peruste ja vero
  • Kiinteistöinvestoinnin tarkistuksen määrä; ilmoitetaan vain vero.
  • Verolliset ostot, joista ei ole vähennysoikeutta, ja Ostot, jotka eivät sisällä avointa veroa
  • Suoritettavat ja vähennettävä verot yhteensä; omat kentät molemmille tiedoille.

Transaktiotiedon kerääminen

Arvonlisäveroilmoitus on tarkoitus säilyttää, vaikka siirryttäisiin kauppatapahtumakohtaisen tiedon (transaktiotiedon) keräämiseen. Näin on muun muassa sen vuoksi, että ilmoitusten avulla pystytään tarkistamaan ja varmistamaan verokauden arvonlisäveron määrä. Toisaalta transaktiotiedon kerääminen mahdollistaisi esitäytetyn veroilmoituksen käyttöönoton, mikä helpottaisi ilmoituksen antamista.

Jotta transaktiotiedot saadaan kerättyä mahdollisimman kattavasti, tiedon tulee olla digitaalisessa ja rakenteisessa muodossa, mitä varten tarvitaan järjestelmien uudistamista tai vähintäänkin ohjelmistopäivityksiä, standardointia, sitouttamista ja velvoittavaa lainsäädäntöä. Kaiken keskiössä olisivat rakenteinen e-kuitti ja e-lasku.

Arvonlisäveron valvonnassa kauppatapahtumakohtaisen tiedon keräämisen hyödyiksi on listattu:

 • Mahdollistaa valvonnan tehokkaamman kohdentamisen riskiasiakkaisiin.
 • Vähentää tarvetta selvityspyynnöille.
 • Tehostaa harmaan talouden valvontaa.
 • Mahdollistaa täsmäohjaukset.
 • Mahdollistaa ennakkoperintärekisteröinnin ja maksajan ennakonpidätysvelvollisuuden valvonnan.
 • Voidaan luopua nykyisistä yhteenvetoilmoituksista ja rakennusalan urakkatietojen ilmoittamisesta.
 • Tietoja voidaan hyödyntää myös muissa Verohallinnon toiminnoissa.

Laskusisältöä koskevat vaatimukset eivät merkittävästi muutu transaktiotiedon keräämisen vuoksi. Nykyisiin laskusisältövaatimuksiin tarvittaisiin lisäksi vain ostajan tunniste, joka tällä hetkellä ei ole pakollinen laskutieto. E-kuitilla pitää olla samat tiedot kuin laskuilla. Vähittäiskaupassa haasteita tuo ostajatiedon lisääminen kuitille ja ennen lisäystä myös ostajan tunnistaminen. Kauppatapahtumalta kerättäviksi tiedoiksi on tällä hetkellä määritelty:

 • Myyjän tiedot: tunniste ja nimi
 • Ostajan tiedot: tunniste ja nimi
 • Laskun tiedot: laskupäivämäärä ja -numero
 • Arvonlisäveroa koskevat tiedot: arvonlisäverokohtelukoodi, veron peruste verokannoittain, veron määrä verokannoittain ja verokanta.

 Mikä muu muuttuu verotuksessa kuluvana vuonna?

Kokosimme maksuttoman oppaan verotuksen muutoksista 2019. Voit ladata sen alta. 

Lataa opas 

Sähköinen taloushallinto, Verotus